Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka

 

Informacje dotyczące przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), (dalej „RODO") informujemy, że:

1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka

 z siedzibą przy ul. Chmielna 20/8, 00-020 Warszawa, NIP 5252660336, REGON 364507205 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000618847. (dalej Fundacja EKG” lub „Administrator”)

2) Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:

adres: Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka. ul. Chmielna 20/8, 00-020 Warszawa, Polska,

e-mail: biuro@ekg.biz.pl

3) Administrator powołał inspektora danych osobowych odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:

adres: Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka. ul. Chmielna 20/8, 00-020 Warszawa, Polska, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”

dedykowany e-mail: rodo@ekg.biz.pl

Inspektor ochrony danych osobowych rozpatruje wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych uwzględniając wszystkie przysługujące Pani/u prawa do ochrony danych osobowych.

4) Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka  przetwarza Pani/a dane osobowe w celu:

• analizy rynku w zakresie zapotrzebowania na produkty i usługi oferowane przez Fundacje Ekonomia Kapitał Gospodarka   w celu przygotowania lub aktualizacji portfolio produktów i usług wynikających z zakresu prowadzonej działalności - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych przez Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka   produktów i usług - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• prowadzenia kontaktu informacyjnego w zakresie projektów realizowanych przez Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka   - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• bezpośredniego marketingu produktów i usług - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• przedstawienia oferty obejmujące produkty i usługi oferowane przez Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka   - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• realizacji dostawy produktu i/lub wykonaniu usługi, tj. m.in. w celu zawarcia umowy, dostarczenia produktu, wykonania usługi, kontaktu, nadzoru nad wykonaniem dostawy produktu, nadzoru nad wykonaniem usługi - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• realizacji rozliczeń dostarczonych produktów i usług - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• rozpatrzenia wniosków i reklamacji - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• analizy zadowolenia klientów ze współpracy z pracownikami Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka , przedstawicielami, partnerami i dostawcami - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• świadczenia usług na podstawie umów cywilno – prawnych oraz świadczenia pracy na rzecz Fundacji Ekonomia Kapitał Gospodarka   - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• spełnienia ciążących Fundacje Ekonomia Kapitał Gospodarka  obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego - przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

• prowadzenia ewidencji i rejestrów związanych z RODO, tj. m.in. rejestru osób, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO.

5) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne do realizacji przez Administratora celów, o których mowa w pkt 4.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie będą przechowywane przez okres archiwizacji określony w przepisach obowiązującego prawa, jak również do momentu przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dotyczą, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, cofnięcie danych niezwłocznie spowoduje usunięcie danych z bazy.

7) W celu realizacji niektórych zleceń, dostaw i usług dane osobowe mogą być przekazywane do zweryfikowanych usługodawców państw trzecich. W tym przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka   stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych.

8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9) Dane osobowe będą udostępniane instytucją upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również firmy i osoby realizujące usługę lub projekt na rzecz Fundacji Ekonomia Kapitał Gospodarka   tj. m.in. producenci, dostawcy i podwykonawcy Fundacja Ekonomia Kapitał Gospodarka   w zakresie:

• dostawy i montażu oferowanych produktów,

• prawa,

• IT,

• dostarczenia korespondencji,

• marketingu,

• księgowości,

• finansów.

10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące - w tym uzyskania kopii danych,

• prawo do żądania sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub niekompletnych,

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

• prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki (w sposób łączny):

• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, które dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

• prawo cofnięcia zgody - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 

11) W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się inspektorem ochrony danych osobowych lub skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

GROBI 2018

  

INFOLINIA HANDLOWA  tel: +48 733 699 033  

czynna pon - sob 9.00-19.00

                       

grobi.pl - 2018 ®